Algemene voorwaarden ūüĎ®‚Äć‚öĖÔłŹ

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op juni 2020.

Artikel 1 Definities

Artikel 1.1 

In deze Algemene Verkoop Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:  BUURTKEUKENS: Buurtkeukens B.V. Opdrachtgever: de partij die BUURTKEUKENS inhuurt;  Leverancier: de partij die in opdracht van BUURTKEUKENS diensten of producten verzorgt voor Opdrachtgever; 

Artikel 1.2

Een verwijzing in deze Algemene Verkoop Voorwaarden: 

 1. (a) naar een persoon houdt in de verwijzing naar een natuurlijk persoon, een vennootschap, maatschap, rechtspersoon, onderneming, overheidsinstantie of bestuursorgaan; 
 2. (b) naar een persoon omvat mede de verwijzing naar de rechtsopvolger(s) en rechtverkrijgende(n) van die persoon; 
 3. (c) naar het meervoud van een gedefinieerd begrip omvat mede de verwijzing naar het enkelvoud daarvan en omgekeerd; 
 4. (d) naar de Overeenkomst, een andere overeenkomst of een ander document houdt in de verwijzing naar de Overeenkomst of die andere overeenkomst of dat andere document zoals op enig tijdstip gewijzigd, aangevuld, vervangen of vernieuwd; 
 5. (e) naar artikelen houdt in de verwijzing naar artikelen van deze Algemene Verkoop Voorwaarden; 
 6. (f) naar een wet of regeling omvat de verwijzing naar die wet of regeling zoals deze van tijd tot tijd is vervangen, gewijzigd of opnieuw bij wet of regeling is vastgesteld; 
 7. (g) naar een toestemming of vergunning omvat elke machtiging, toestemming, licentie, vergunning, vrijstelling of ontheffing door elk persoon van wie de machtiging, toestemming, vergunning, vrijstelling of ontheffing op enig tijdstip is vereist krachtens wet of regeling; 
 8. (h)¬†naar ‚Äúschriftelijk‚ÄĚ houdt mede in een verwijzing naar een mededeling¬†verzonden per e-mail of andere elektronische wijze;¬†

Artikel 2 Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten

Artikel 2.1 

Een aanbod of offerte van BUURTKEUKENS is vrijblijvend en BUURTKEUKENS behoudt het recht om het aanbod of offerte na ontvangst van de aanvaarding zonder opgaaf van redenen te herroepen, tenzij in het aanbod of offerte expliciet is opgenomen dat dit niet van toepassing is. Opdrachtgever blijft, zolang de BUURTKEUKENS dit niet heeft afgewezen, gebonden aan zijn aan BUURTKEUKENS verstrekte opdracht. 

Artikel 2.2 

Indien bij de aanvaarding van een aanbod of offerte wijzigingen en/of voorbehouden worden aangebracht, dan komt de Overeenkomst pas tot stand indien BUURTKEUKENS schriftelijk met deze wijzigingen en/of voorbehouden instemt. Indien er geen schriftelijke instemming is op deze wijzingen en/of voorbehouden en er wel met de uitvoering wordt begonnen, dan vindt dit plaatst op basis van het oorspronkelijke aanbod van BUURTKEUKENS. 

Artikel 2.3 

BUURTKEUKENS behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren. 

Artikel 2.4 

De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen, of door aanvang van de werkzaamheden en/of uitvoering van de opdracht. 

Artikel 2.5 

Indien er ondanks het in artikel 2.4 gestelde een offerte mondeling wordt aanvaard door BUURTKEUKENS, dan is Opdrachtgever hieraan gebonden en is er sprake van een Overeenkomst. De factuur van BUURTKEUKENS wordt in deze beschouwd als een correcte en juiste weergave van de Overeenkomst. 

Artikel 2.6 

Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn de Overeenkomst op rechtsgeldige wijze aan te gaan. 

Artikel 2.7 

Indien de aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever afwijkt van het aanbod zoals verwoording de offerte, is BUURTKEUKENS daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 

Artikel 2.8 

Alle wijzigingen in de Overeenkomst worden wanneer daaruit voor BUURTKEUKENS extra kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt verrekend met de betaling van de hoofdsom met als grondslag de bij aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst gestelde condities. 

Artikel 2.9 

BUURTKEUKENS behoudt zich het recht voor om additionele kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever indien er wijzigingen in de Overeenkomst worden overeengekomen die binnen een termijn van 7 dagen voorafgaand aan de datum van de leveringen van de goederen en/of diensten van BUURTKEUKENS worden overeengekomen. 

Artikel 2.10 

De in de offerte opgenomen afbeeldingen, modellen, tekeningen, getallen, maten, gewichten, gebruiksopgaven en omschrijvingen dienen slechts ter aanduiding en zijn voor BUURTKEUKENS niet bindend, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen en/of diensten hiermee geheel moeten overeenstemmen. 

Artikel 3 Tarieven

Artikel 3.1 

Bij het aangaan de Overeenkomst worden aan de Opdrachtgever de tarieven bekend gemaakt die van toepassing zijn op de levering van goederen en/of diensten. Bij een wijziging van de initieel overeengekomen levering gelden afwijkende tarieven. 

Artikel 3.2 

Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven van BUURTKEUKENS exclusief BTW en worden deze tarieven vermeerderd met de verschuldigde BTW en indien toepasselijk andere belastingen die ter zake van de levering van goederen en/of diensten verschuldigd zijn. 

Artikel 3.3 

BUURTKEUKENS heeft te allen tijde het recht om haar tarieven en prijsopgaven te wijzigen en alle tarieven gelden onder voorbehoud van dergelijke wijzigingen. 

Artikel 3.4

Een offerte of aanbieding verplicht BUURTKEUKENS niet tot nakoming van een deel van de offerte of aanbieding.

Artikel 3.5

Een offerte of aanbieding is door BUURTKEUKENS zorgvuldig opgesteld.

Artikel 3.6 

Indien Opdrachtgever het initieel in de opdracht opgegeven aantal personen waarop de Overeenkomstbetrekking heeft, na het aangaan van de Overeenkomst aanpast met meer dan 10% afwijking van het initi√ęle aantal personen, heeft BUURTKEUKENS het recht om de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven te factureren indien het om een verlaging van het aantal personen gaat. Indien het om een verhoging van het aantal personen gaat, zal BUURTKEUKENS de extra kosten hiervoor doorbelasten op basis van de in de offerte initieel aangeboden tarieven.¬† BUURTKEUKENS behoudt zich het recht om de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen, zonder enige vorm van aansprakelijkheid, indien er een afwijking is van meer dan 10% van het in de Overeenkomst vastgelegde aantal personen.¬† Wijzigingen onder de 10% afwijking van het initieel overeengekomen aantal personen moeten door Opdrachtgever aan BUURTKEUKENS meer dan 14 dagen voor aanvang van het betreffende event schriftelijk worden doorgegeven. Indien Opdrachtgever dit verzuimt te doen, heeft BUURTKEUKENS het recht om de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven te factureren in geval van minder personen. In geval van een verhoging van het aantal personen, zal BUURTKEUKENS de extra kosten hiervoor doorbelasten op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.¬†

Artikel 3.7 

Opdrachtgever is verplicht om allergenen waar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst rekening mee gehouden moet worden minimaal 5 werkdagen voor het betreffende event schriftelijk door te geven aan BUURTKEUKENS. BUURTKEUKENS behoudt het recht om extra kosten hiervoor in rekening te brengen. 

Artikel 3.8 

Dieetwensen van of vanwege Opdrachtgever kunnen na aanvaarding van de offerte niet meer worden aangepast. 

Artikel 3.9

Crewcatering valt niet onder de aangeboden offerte, tenzij expliciet vermeld in de aangeboden offerte. 

Artikel 4 Be√ęindiging en Annuleren

Artikel 4.1 

Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te annuleren, tenzij hij onherroepelijk en onmiddellijk de hierna genoemde bedragen aan BUURTKEUKENS voldoet: 

 • Bij annulering meer dan 60 dagen voor de eerste dag van uitvoering van de Overeenkomst: 25% van de tussen Partijen overeengekomen offerte prijs.¬†
 • Bij annulering minder dan 60 dagen en meer dan 30 dagen voor de eerste dag van de uitvoering van de Overeenkomst: 37,5% van de tussen Partijen overeengekomen offerte prijs.¬†
 • Bij annulering minder dan 30 dagen en meer dan 14 dagen voor de eerste dag van uitvoering van de Overeenkomst: 50 % van de tussen Partijen overeengekomen offerte prijs.
 • Bij annulering minder dan 14 dagen en meer dan 7 dagen voor de eerste dag van uitvoering van de Overeenkomst: 75% van de tussen Partijen overeengekomen offerte prijs.
 • Bij annulering minder dan 7 dagen voor de eerste dag van uitvoering van de Overeenkomst: 100 % van de tussen Partijen overeengekomen offerte prijs.

Artikel 4.2 

Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk gebeuren. De berekening van het door Opdrachtgever aan BUURTKEUKENS verschuldigde bedrag wordt gebaseerd op de dag waarop de annulering schriftelijk door BUURTKEUKENS is ontvangen.

Artikel 4.3 

BUURTKEUKENS is gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen of te ontbinden indien blijkt dat de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever in strijd is of dreigt te zijn met de toepasselijke wet- en/of regelgeving, en/of in het geval van overmacht en/of indien er goede grond is te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Artikel 4.4 

Indien Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, bijvoorbeeld door deze verplichtingen niet of niet tijdig na te komen, is BUURTKEUKENS bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden. Opdrachtgever is in dit geval verplicht alle kosten te vergoeden die BUURTKEUKENS tot dan toe heeft gemaakt, zulks door BUURTKEUKENS te verhogen met 30% van de overeengekomen offerte prijs, onverminderd alle andere rechten van BUURTKEUKENS, waaronder het recht op vergoeding van de werkelijke schade (waaronder gevolgschade en vervolgschade). 

Artikel 4.5 

Indien Opdrachtgever het in de Overeenkomst vastgelegde aantal personen waarop de opdracht betrekking heeft, na het aangaan van de Overeenkomst aanpast met meer dan 10% als bedoeld in artikel 3.6 van deze Algemene Verkoop Voorwaarden, heeft BUURTKEUKENS het recht om de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen of te ontbinden. Indien Opdrachtgever geen aanbetaling heeft gedaan is Opdrachtgever in dit geval verplicht alle kosten te vergoeden die BUURTKEUKENS tot dan toe heeft gemaakt, zulks door BUURTKEUKENS te verhogen met 30% van de al gemaakte kosten, onverminderd alle andere rechten van BUURTKEUKENS, waaronder het recht op vergoeding van de werkelijke schade (zoals bijvoorbeeld gevolgschade en vervolgschade). 

Artikel 4.6

De verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid berust expliciet bij de door of vanwege BUURTKEUKENS ingehuurde leveranciers, en nadrukkelijk niet bij BUURTKEUKENS. BUURTKEUKENS is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met (het niet naleven van) de voedselveiligheid, van welke aard ook (zoals bijvoorbeeld letselschade, gevolgschade en vervolgschade) op het gebied van voedselveiligheid. Opdrachtgever vrijwaart BUURTKEUKENS voor aanspraken van derden in dit verband, van welke aard ook.

Artikel 5 Personeel

Artikel 5.1 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt BUURTKEUKENS voor het benodigde personeel noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Hieronder wordt ook verstaan (ingehuurd) personeel van Leveranciers. 

Artikel 5.2 

Indien BUURTKEUKENS personeel inhuurt voor Opdrachtgever, zal BUURTKEUKENS hiervoor personeel inhuren dat naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico van de Opdrachtgever (een deel van) de Overeenkomst zullen uitvoeren. Hieronder wordt ook verstaan (ingehuurd) personeel van Leveranciers. 

Artikel 5.3 

Opdrachtgever vrijwaart BUURTKEUKENS voor alle aanspraken, van welke aard ook, in verband met de inhuur van personeel zoals omschreven in artikel 5 van deze Algemene Verkoop Voorwaarden. Aansprakelijkheid van BUURTKEUKENS voor schade, van welke aard ook, aan (personen en/of zaken van) Opdrachtgever en/of derden, direct of indirect veroorzaakt door of vanwege ingehuurd personeel, inclusief (ingehuurd) personeel van Leveranciers, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien BUURTKEUKENS toch aansprakelijkheid wordt gesteld voor schade veroorzaakt door of vanwege ingehuurd personeel vrijwaart opdrachtgever BUURTKEUKENS voor deze aansprakelijkheid, en daaruit voortvloeiende schade, van welke aard ook. 

Artikel 5.4 

BUURTKEUKENS is niet aansprakelijk voor aangegane of ontstane verbintenissen door of vanwege ingehuurd personeel, inclusief (ingehuurd) personeel van Leveranciers. Opdrachtgever vrijwaart BUURTKEUKENS uitdrukkelijk voor alle aanspraken daarvan, waaronder de aansprakelijkheid van BUURTKEUKENS als partij die personeel inhuurt. 

Artikel 5.5 

Opdrachtgever is verplicht adequaat verzekerd te zijn en te blijven voor aansprakelijkheid en de daaraan gekoppelde vrijwaring zoals omschreven in artikel 5 van deze Algemene Verkoop Voorwaarden.

Artikel 6 Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6.1 

Alle door BUURTKEUKENS geleverde mastiek, tafels, barren, stoelen, linnengoed en andere door BUURTKEUKENS of door haar Leveranciers geleverde non-consumptieve goederen blijven eigendom van BUURTKEUKENS of haar Leveranciers. Indien voormelde goederen op locatie achterblijven dienen deze door Opdrachtgever ongefrankeerd aan BUURTKEUKENS te worden geretourneerd. 

Artikel 6.2 

Schade aan of verlies van deze goederen door Opdrachtgever of zijn gasten, genodigden en/of personeel veroorzaakt, dient door Opdrachtgever aan BUURTKEUKENS tegen kostprijs, inclusief eventuele meerkosten, te worden vergoed. In beginsel valt mastiek in alle redelijkheid hier niet onder.

Artikel 6.3 

Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te (laten) verkopen, verpanden, vervreemden en/of bezwaren, op welke wijze dan ook. 

Artikel 6.4 

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen van of vanwege BUURTKEUKENS dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht BUURTKEUKENS zo snel mogelijk daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 6.5 

Indien BUURTKEUKENS de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan BUURTKEUKENS of door haar aan te wijzen derden om alle locaties te betreden waar de goederen/eigendommen van BUURTKEUKENS en/of haar Leveranciers zich bevinden en die goederen/eigendommen, inclusief die van Leveranciers, mee te nemen. Opdrachtgever zal in dit verband de volledige medewerking verlenen aan het meenemen van de goederen/eigendommen door of vanwege BUURTKEUKENS. 

Artikel 7 Toepasselijkheid en wijziging van Algemene Verkoop Voorwaarden

Artikel 7.1 

Deze Algemene Verkoop Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, opties op opdrachten en overeenkomsten, zowel schriftelijke als telefonisch, als mede op alle rechtshandelingen tussen BUURTKEUKENS en de Opdrachtgever ter voorbereiding van een Overeenkomst. 

Artikel 7.2 

De inhoud en toepasselijkheid van de Algemene Verkoop Voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke benaming ook gehanteerd, worden door BUURTKEUKENS uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 7.3 

BUURTKEUKENS heeft het recht deze Algemene Verkoop Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De Opdrachtgever wordt hiervan minimaal één maand voor het ingaan van de wijzigingen van de Algemene Verkoop Voorwaarden schriftelijk van op de hoogte gesteld. Indien Opdrachtgever meent dat de gewijzigde Algemene Verkoop Voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient hij BUURTKEUKENS hierover binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling schriftelijk te berichten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de gewijzigde Algemene Verkoop Voorwaarden van BUURTKEUKENS onherroepelijk te hebben aanvaard. 

Artikel 7.4 

Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Verkoop Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen Partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

Artikel 7.5

Ingeval van strijdigheid prevaleren overeengekomen verbintenissen uit de Overeenkomst boven de inhoud van deze Algemene Verkoop Voorwaarden.

Artikel 7.6 

Indien BUURTKEUKENS en Opdrachtgever meerdere Overeenkomsten sluiten, maakt de inhoud van deze Algemene Verkoop Voorwaarden integraal onderdeel uit van alle (op)volgende overeenkomsten, ongeacht of deze Algemene Verkoop Voorwaarden al dan niet expliciet van toepassing zijn verklaard op die (op)volgende overeenkomsten.

Artikel 7.7 

Tenzij schriftelijk anders is bepaald, draagt iedere Partij haar eigen kosten in verband met de voorbereiding, onderhandeling en ondertekening van de Overeenkomst, of van enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst.

Artikel 8 Productie en uitvoering

Artikel 8.1 

De uitvoering van de Overeenkomst tussen BUURTKEUKENS en Opdrachtgever is gebaseerd op de door Opdrachtgever initieel aangegeven aard van het event, aantallen en omstandigheden. Indien de initi√ęle opgave van Opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden en/of aard van het event dan is BUURTKEUKENS niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 8.2 

Opdrachtgever garandeert dat Leverancier en BUURTKEUKENS voor uitvoering van de Overeenkomst alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op locatie kunnen uitvoeren waarbij kosteloos de noodzakelijke faciliteiten zoals onder andere maar niet limitatief gas, water, elektriciteit ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8.3 

Opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de benodigde publiekrechtelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen voor het event. 

Artikel 8.4 

Opdrachtgever sluit op zijn kosten een adequate evenementenverzekering af voor het betreffende event. Desgevraagd stuurt zij BUURTKEUKENS een kopie van de betrokken polis en polisvoorwaarden. 

Artikel 8.5

BUURTKEUKENS heeft het recht om derden in te huren voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8.6 

Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde goederen en/of diensten, materialen en/of de verdere uitvoering van bepaalde onderdelen van de Overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet tijdig en/of behoorlijk leveren en/of uitvoeren daarvan.

Artikel 8.7 

Opdrachtgever zorgt voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten van door of vanwege BUURTKEUKENS ingehuurde derden indien de Opdrachtgever de locatie van het event verzorgt. 

Artikel 8.8 

Opdrachtgever vrijwaart BUURTKEUKENS voor eventuele aanspraken, van welke aard ook, van derden, bezoekers en gasten, Leveranciers en ingehuurd personeel, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, van welke aard ook. 

Artikel 9 Levering

Artikel 9.1

De levering dient uiterlijk op de overeengekomen datum, tijdstip en plaats of binnen de overeengekomen termijn te geschieden zoals vastgelegd in de, bij afwijking waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van zijn verzuim. 

Artikel 9.2

BUURTKEUKENS is niet gehouden om geleverde goederen bij ontvangst of bij ingebruikname nader te inspecteren. 

Artikel 9.3

Indien BUURTKEUKENS goederen van de Opdrachtgever koopt, gaat het eigendomsrecht bij levering op BUURTKEUKENS over.   Artikel 9.4

Opdrachtgever is gehouden tot het verzorgen van snelle lossingen van de goederen. 

Artikel 9.5

Indien Opdrachtgever zelf de geleverde goederen opslaat of laat opslaan is BUURTKEUKENS hiervoor niet aansprakelijk en verantwoordelijk. 

Artikel 9.6

Indien Opdrachtgever verzuimt om tijdig maatregelen te nemen voor het in ontvangst nemen van de goederen, dan is BUURTKEUKENS gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever te (laten) lossen en op te slaan. BUURTKEUKENS voldoet daarmee aan haar plicht tot levering. 

Artikel 9.7

BUURTKEUKENS heeft het recht om in gedeelten te leveren. 

Artikel 10 Vergunningen, richtlijnen, normen en aanwijzingen

Artikel 10.1

De Opdrachtgever staat er jegens BUURTKEUKENS voor in dat hij en de door of vanwege hem te leveren goederen en/of diensten volledig voldoen aan alle wetten, regelgeving, normen, richtlijnen en andere vereisten van overheidswege. 

Artikel 10.2

De Opdrachtgever garandeert over alle vergunningen te beschikken welke vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst met BUURTKEUKENS. De Opdrachtgever zal desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan BUURTKEUKENS ter beschikking stellen. 

Artikel 10.3

De Opdrachtgever staat er jegens BUURTKEUKENS voor in dat hij en al zijn personeel of andere door hem ingeschakelde derden te allen tijde handelen conform en zijn verplichtingen nakomt uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Arbowet, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), Wet op de Identificatieplicht (WID) en branche- specifieke regelgeving en richtlijnen. De Opdrachtgever staat er voor in dat alle belastingen en/of premies ter zake van door hem ingeschakeld personeel zijn voldaan en hij vrijwaart BUURTKEUKENS voor iedere aanspraak in dit verband, van welke aard ook. BUURTKEUKENS zal nimmer kunnen worden aangemerkt als de opdrachtgever of werkgever van personeel van of vanwege de Opdrachtgever. 

Artikel 10.4

De Opdrachtgever is jegens BUURTKEUKENS verplicht om alle redelijke aanwijzingen van BUURTKEUKENS in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te volgen. 

Artikel 11 Garantie, reclame en onderhoud

Artikel 11.1

De Opdrachtgever staat er jegens BUURTKEUKENS voor in dat de geleverde goederen en/of diensten, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het door BUURTKEUKENS aangegeven doel en hij is jegens BUURTKEUKENS aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, van welke aard ook, die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan BUURTKEUKENS toekomend recht, zal de Opdrachtgever ieder gebrek aan het geleverde op eerste verzoek van BUURTKEUKENS onverwijld herstellen en zal BUURTKEUKENS bevoegd zijn haar betaling op te schorten totdat herstel van het gebrek is voltooid. 

Artikel 11.2

De Opdrachtgever vrijwaart BUURTKEUKENS van alle aanspraken van derden, van welke aard ook, die direct of indirect het gevolg mochten zijn van enig gebrek aan de geleverde goederen en/of diensten. Ook vrijwaart de Opdrachtgever BUURTKEUKENS tegen alle aanspraken, van welke aard ook, van derden die menen enig recht met betrekking tot de geleverde goederen en/of diensten te hebben en de Opdrachtgever staat er jegens BUURTKEUKENS voor in dat zij zonder enige belemmering gebruik kan maken van de geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 11.3

Eventuele gebreken in de levering van goederen en/of diensten of klachten over de werkzaamheden van BUURTKEUKENS dienen onmiddellijk door Opdrachtgever aan BUURTKEUKENS te worden doorgegeven. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na constatering BUURTKEUKENS ook schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele gebreken en/of klachten met uitvoerige beschrijving van de aard en grond van de eventuele gebreken en/of klacht, inclusief de wijze en het moment waarop dit is geconstateerd. Indien Opdrachtgever niet op tijd of juist reclameert wordt de levering van goederen en/of diensten en/of de uitvoering van de werkzaamheden als deugdelijk beschouwd.

Artikel 11.4

Indien Opdrachtgever tijdig reclameert en indien de reclames naar het oordeel van BUURTKEUKENS juist zijn, zal BUURTKEUKENS de tekorten of gebreken - indien deze zich hiervoor lenen - binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs voor het uitgevoerde werk en/of gekochte goederen en/of geleverde diensten. Indien het herstellen van de tekorten of gebreken niet meer mogelijk of zinvol is zal BUURTKEUKENS slecht aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de Overeenkomst en deze Algemene Verkoop Voorwaarden. 

Artikel 11.5

De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van BUURTKEUKENS onderhoud plegen aan de geleverde goederen, in de mate, gedurende de termijn en tegen een vergoeding, zoals gebruikelijk in de betreffende branche. 

Artikel 12 Facturatie en betaling

Artikel 12.1

Facturatie zal plaatsvinden per e-mail of schriftelijk.

Artikel 12.2 

Opdrachtgever is verplicht om 75% van de overeengekomen offerteprijs als aanbetaling te betalen uiterlijk 14 dagen voor de event datum, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst. Deze aanbetaling is niet-restitueerbaar. Het restant van de hoofdsom van 25% van de overeengekomen offerte prijs vermeerderd met eventueel meerwerk wordt door BUURTKEUKENS gefactureerd aan Opdrachtgever met een betalingstermijn van 14 dagen. 

Artikel 12.3 

Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft BUURTKEUKENS het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren of op te schorten, zonder in verzuim te geraken. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan BUURTKEUKENS over het uitstaande bedrag een contractuele rente per kalendermaand verschuldigd van 2%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

Artikel 12.4

Indien Opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen te voldoen, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor alle kosten die BUURTKEUKENS moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, hierna te noemen ‚ÄėIncassokosten‚Äô. Deze Incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van ‚ā¨ 100,00 (zegge: honderd euro). Uit het enkele feit dat BUURTKEUKENS juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt Opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte, indien daartoe door of vanwege BUURTKEUKENS wordt overgegaan.

Indien Opdrachtgever: a) in staat van faillissement wordt verklaard, een aanvraag daartoe is ingediend, tot boedelafstand wordt gedwongen, een verzoek tot surseance van betaling indient, geliquideerd wordt dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, c) enige uit kracht van wetgeving of deze Algemene Verkoop Voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt, d) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of belangrijk gedeelte daarvan, heeft BUURTKEUKENS door het enkel plaatsvinden van één van voornoemde omstandigheden het recht, hetzij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of op te zeggen, hetzij enig bedrag verschuldigd door Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen dan wel door BUURTKEUKENS verschuldigde bedragen hiermee te verrekenen, alles onverminderd alle andere rechten van BUURTKEUKENS, waaronder het recht op vergoeding van kosten, schade en rente. 

Artikel 12.5 

Als datum van betaling wordt aangemerkt de datum waarop de bedragen van de rekening van BUURTKEUKENS worden afgeschreven, dan wel, in het voorkomende geval, de aan BUURTKEUKENS betaalde bedragen op de rekening van BUURTKEUKENS zijn bijgeschreven.

Artikel 12.6 

De prijzen en tarieven in de opties tot opdracht, offertes, Overeenkomsten en zijn in Euro’s, exclusief BTW. 

Artikel 12.7 

In geval van verandering een of meer van de kostprijsbepalende factoren is BUURTKEUKENS gerechtigd om hetzij een evenredige verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de Overeenkomst, indien nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren. 

Artikel 13 Overmacht

Artikel 13.1 

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de Partij onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de andere Partij niet meer kan worden verlangd.

Artikel 13.2 

Indien naar het oordeel van BUURTKEUKENS de overmacht situatie van tijdelijke aard zal zijn heeft BUURTKEUKENS het recht om de verdere uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te (laten) schorten zolang als de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt.

Artikel 13.3 

Indien de overmacht situatie van structurele aard zal zijn dan zullen Partijen in redelijk overleg treden over ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Artikel 13.4

BUURTKEUKENS is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die zijn verricht vóórdat de overmacht situatie zich voordeed. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 14.1

BUURTKEUKENS is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door of vanwege Opdrachtgever en/of zijn gasten en/of personeel en/of de Leverancier en/of zijn gasten en/of personeel, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van BUURTKEUKENS.

Artikel 14.2 

Iedere eventuele aansprakelijkheid van BUURTKEUKENS, uit welke hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de Overeenkomst dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BUURTKEUKENS daadwerkelijk wordt vergoed.

Artikel 14.3 

Indien de verhouding van de aan BUURTKEUKENS te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door of vanwege Opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door BUURTKEUKENS eventuele te vergoeden schade worden gematigd.

Artikel 14.4 

Bedrijfsschade en andere indirecte schade, van welke aard ook, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat BUURTKEUKENS toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade dan zijn de voorgaande leden van dit artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.5 

Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder en/of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van of vanwege BUURTKEUKENS en/of Leverancier tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door of vanwege BUURTKEUKENS en/of Leverancier aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt BUURTKEUKENS geen aansprakelijkheid en Opdrachtgever vrijwaart BUURTKEUKENS voor alle aanspraken van derden ter zake, van welke aard ook. 

Artikel 14.6

Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichting materialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van Opdrachtgever, aanvaardt BUURTKEUKENS geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade, van welke aard ook, en Opdrachtgever vrijwaart BUURTKEUKENS voor alle aanspraken van derden ter zake, van welke aard ook. 

Artikel 14.7

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor BUURTKEUKENS en/of Leverancier is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of inbreuk makend en/of onrechtmatig handelen van of vanwege Opdrachtgever en/of zijn gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of personeel, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

Artikel 14.8 

De Opdrachtgever vrijwaart BUURTKEUKENS van alle van overheidswege opgelegde boetes, van welke aard ook, in verband met en alle schade die het gevolg is van het niet of niet naar behoren naleven van enig wettelijk voorschrift, regelgeving, enige vergunningsvoorwaarde of enig ander vereiste van overheidswege, norm of richtlijn.

Artikel 14.9

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart BUURTKEUKENS voor iedere boete, van welke aard ook, als gevolg van iedere overtreding geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, en voornoemde boetes zullen onverwijld door BUURTKEUKENS worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 

Artikel 14.10

BUURTKEUKENS is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van Opdrachtgever en/of Leverancier, zijn/hun gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of personeel op en rond de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd. BUURTKEUKENS is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van Leverancier en/of zijn gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of personeel op en rond de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 14.11

Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer Opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen of ondernemingen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever.

Artikel 15 Geheimhouding en verstrekking van gegevens

Artikel 15.1 

Opdrachtgever dient de gegevens en informatie die nodig zijn voor de levering van goederen en/of diensten steeds tijdig en correct aan BUURTKEUKENS door te geven. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van deze gegevens. 

Opdrachtgever zijn verplicht om alle door BUURTKEUKENS gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en alle overige gegevens, die voor de beoordeling van enige aanbieding van de Opdrachtgever, de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en onverwijld aan BUURTKEUKENS te verschaffen. Indien bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of niet correct door de Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, is de Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim en zal BUURTKEUKENS gerechtigd zijn om ‚Äďnaar eigen keuze ‚Äďde Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen, en/of de¬† uitvoering van haar eigen verplichtingen op te schorten.¬†

Artikel 15.2 

Partijen verplichten zich om alle informatie en gegevens die worden uitgewisseld tussen Partijen, gedurende en na be√ęindiging van de Overeenkomst, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 15.3

De Opdrachtgever verplicht zich tevens om zijn personeel en/of hulppersonen die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde geheimhouding op te leggen en zal hen zo nodig een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de aan het personeel en/of hulppersonen opgelegde geheimhoudingsplicht na het be√ęindigen van de dienstbetrekking en/of Overeenkomst voortduurt.¬†

Artikel 15.4 

Bij overtreding van enige verplichting van de Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de artikelen 15.2 en 15.3 is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een direct opeisbaar en niet voor rechterlijke matiging vatbaar bedrag van ‚ā¨25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend Euro) aan BUURTKEUKENS verschuldigd, onverminderd enig ander aan BUURTKEUKENS toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.¬†

Artikel 15.5 

De in artikel 15.2 en 15.3 genoemde geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie en gegevens die reeds openbaar zijn gemaakt voor het sluiten van de Overeenkomst en de openbaarheid niet een gevolg is van een onrechtmatige verkrijging. 

Artikel 16 IE rechten

Artikel 16.1 

Alle intellectuele en industri√ęle eigendomsrechten (hierna: 'IE rechten'), van welke aard ook, met betrekking tot (delen van) objecten, creaties, onderscheidingstekens en/of zaken, van welke aard en in welke vorm ook, zoals bijvoorbeeld (muziek)werken, beeld- en/of geluidsopnamen, formats, concepten, producten, (merk)namen, logo's, huisstijl, (web)design, (stage)design, ontwerpen, software, programmatuur, (computer)systemen en databases, inclusief (exclusieve) gebruiksrechten op domeinnamen en social media accounts, die bij het uitvoeren van de Opdracht door of vanwege de inzet van BUURTKEUKENS tot stand komen (hierna: 'Creaties') en die niet al op grond van de wet aan BUURTKEUKENS toekomen, vallen contractueel en in onverdeelde eigendom toe aan BUURTKEUKENS. Indien en voor zover rechtens vereist draagt Opdrachtgever, bij voorbaat, nu voor alsdan, onverkort en zonder enig voorbehoud, alle IE rechten op bedoelde Creaties onbezwaard en in onverdeelde eigendom over aan BUURTKEUKENS, welke overdracht BUURTKEUKENS aanvaardt. Deze overdracht is onherroepelijk, geldt wereldwijd en voor de duur van de betrokken IE rechten en ziet tevens toe op alle onderliggende documentatie, informatie, concepten, rapporten, aanbiedingen/voorstellen, materialen en schetsen (hierna: 'Onderliggende Informatie'). De overdracht van de IE rechten en (exclusieve) gebruiksrechten anderszins met betrekking tot de Creaties en Onderliggende Informatie door of vanwege Opdrachtgever geschiedt zonder hiervoor enige tegenprestatie te verlangen en strekt tot onbeperkte exploitatie door middel van op alle nu bekende of mogelijke of in de toekomst mogelijke (waaronder ook digitale) wijze en vormen van exploitatie en gebruik van de Creaties en Onderliggende Informatie. De Overeenkomst en deze Algemene Verkoop Voorwaarden wordt aangemerkt als akte daarvoor. De vergoeding voor de totstandbrenging en eventuele overdracht van dergelijke rechten is geacht in de overeengekomen vergoeding/prijs te zijn begrepen.¬†

Indien overdracht rechtens niet mogelijk is, verleent de Opdrachtgever BUURTKEUKENS een exclusieve, onbeperkte en eeuwigdurende licentie ter wereldwijde exploitatie van voornoemde rechten en (toekomstige) exploitatiewijzen, waarvoor de licentievergoeding wordt geacht te zijn inbegrepen bij e door Partijen overeengekomen vergoeding/prijs. BUURTKEUKENS al naar eigen inzicht bepalen op welke wijze en in welke mate zij van voornoemde licentie gebruik zal maken. Deze licentie houdt tevens in dat BUURTKEUKENS gerechtigd is sub-licenties te verlenen en/of licentierechten aan derden over te dragen. 

Artikel 16.2 

Indien en in zoverre op de geleverde goederen en/of diensten reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtgever rusten, zal de Opdrachtgever BUURTKEUKENS hierbij een kosteloze, onbeperkte en eeuwigdurende licentie verlenen aangaande de wereldwijde exploitatie van deze rechten. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de geleverde goederen en/of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn, en vrijwaart BUURTKEUKENS volledig van aanspraken van derden in dit verband, van welke aard ook. 

Artikel 16.3

Indien en voor zover de in artikelen 16.1 en 16.2 genoemde overdracht en verlening van rechten niet of niet volledig rechtsgeldig zou zijn, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van BUURTKEUKENS kosteloos meewerken aan en alle daartoe benodigde handelingen verrichten om de hier bedoelde rechten alsnog bij akte (schriftelijk) aan BUURTKEUKENS over te dragen respectievelijk aan BUURTKEUKENS te verlenen. 

Artikel 17 Administratie BUURTKEUKENS bindend

De administratie van BUURTKEUKENS is bindend in het geval van geschillen, disputen en onenigheid over cijfers, opties, prijzen, tarieven, afdrachten of soortgelijke zaken. 

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 18.1

Op de Overeenkomst en deze Algemene Verkoop Voorwaarden , is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 18.2 

Bij geschillen over de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst en deze Algemene Verkoop Voorwaarden is de bevoegde rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.

Artikel 19 Geschillen

Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen in alle redelijkheid zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

Artikel 20 Aanvullende bepalingen

Artikel 20.1 

Indien Opdrachtgever voor toekomstige events, projecten en/of opdrachten wederom direct of indirect gebruik wenst te maken van de goederen en/of diensten van Leverancier, dan dient dit te allen tijde te geschieden via BUURTKEUKENS. Opdrachtgever zal BUURTKEUKENS steeds voorafgaand aan het direct of indirect benaderen van Leverancier of het direct of indirect ingaan op benadering door Leverancier eerst schriftelijk om toestemming verzoeken of het (weer) inschakelen mogelijk is. Aan het verlenen van toestemming tot inschakeling van Leverancier door of vanwege Opdrachtgever kan BUURTKEUKENS in het voorkomende geval (aanvullende) voorwaarden verbinden. 

Artikel 20.2 

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van BUURTKEUKENS, Leveranciers die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen door BUURTKEUKENS (aanvullende) voorwaarden worden verbonden. 

Artikel 20.3 

Bij overtreding door Opdrachtgever van de in artikelen 20.1 en 20.2 genoemde verplichtingen, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van BUURTKEUKENS een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van ‚ā¨ 10.000,= (zegge: tienduizend Euro) per overtreding en ‚ā¨ 500,= (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag waarop zodanige overtreding voortduurt, zonder dat enige schade of verlies behoeft te worden aangetoond en onverminderd het recht van BUURTKEUKENS om volledige schadevergoeding te vorderen.¬†